කිරිබි සටන්කරුවන් 2 මෑතකදී එළියට ආවා (බලන්න: මාස 3+ කට පෙර), එය කිසිසේත්ම මගේ දෙයක් නොවන අතර, එය මට මතක් කර දුන්නේ අමතක නොවන, ප්‍රධාන පෙළක් නොමැති බවයි කිරිබි 2016 සිට ක්‍රීඩාව ප්ලැනට් රොබෝබොට් නින්ටෙන්ඩෝ 3DS සඳහා. වසර 5 කට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙම ලිපි මාලාවේ එකදු ප්‍රවේශයක්වත් භුක්ති විඳින්නේ නැතත්, 2020 දී මම කිරිබි ජරාව කොපමණ මිල දී ගත්තාද යන්න ගැන මට සිතේ. නිරය, මම ලිපියක් පවා ලිව්වා ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ මෙම වෙබ් අඩවිය සඳහාම කිරිබි බැන්ප්‍රෙස්ටෝ පෙට්ටිය තැපෑලෙන් සෙරොටොනින් පානය කරන බවක් දැනුනි. උමතුව ද එතැනින් නතර වූයේ නැත. මාස ගනනාවක් තිස්සේ මම එය මිලදී ගත යුතුද යන්න ගැන කතා කළෙමි Kirby Art & Style Collection while it was on sale (it still is, for the record).

But, you see, Kirby isn’t really about the gameplay, or even the games. It’s about an adorable alien puffball from a place called Planet Popstar who’s just doing his best sucking up monsters and using copy abilities to fend off the empirical King Dedede. He’s more than you think, he’s got maximum pink. Kirby? Kirby. Kirby’s the one, and he’s got more merchandise to his name than a ‘90s grunge band. In fact, he even has His personal restaurant in Japan, Two places reopened in 2019 in Tokyo and Hakata.

Right here I’ve compiled among the greatest, worst and weirdest milkshakes yow will discover on the web. Have you learnt of some non-dairy dairy merchandise? Elevate your voice from the feedback under!

Kirby Art & Style Collection | $22

Illustration for article titled The Great Big, Pink, and Weird World of Kirby Merch

Graphic: Gabe Carey

If you’re bummed that it’s 2021 and nothing has fundamentally changed for the better, you can temporarily relieve that feeling for just $22. Believe me, I’m a wreck! But leafing through 271 pages of Kirby art before bed with my wife made life worth living until we hit the last page.

Kitan Club Cat Cap | $7

Illustration for article titled The Great Big, Pink, and Weird World of Kirby Merch

Graphic: Gabe Carey

He hungry for cat head.

USB Electric Fan | $74

Illustration for article titled The Great Big, Pink, and Weird World of Kirby Merch

Graphic: Gabe Carey

This one blows.

Illustration for article titled The Great Big, Pink, and Weird World of Kirby Merch

Image: Hot Topic

This bites.

Otamatone Portable Synthesizer | $40

Illustration for article titled The Great Big, Pink, and Weird World of Kirby Merch

Graphic: Gabe Carey

This one annoys your neighbors. Squeeze the cheeks and it’ll make the Kirby’s signature suction sound. Just slide your fingers across the stem and you can start making your own music with this advanced Japanese-imported toy instrument. Here’s A video is working, Courtesy of mklachu on youtube.

OSK Stacking Cups | $ 20- $ 35

Illustration for Kirby March's Big Big, Pink and Strange World

Graphic: Gabe Carey

It is a disgrace sold out on Amazon because, yes, I would drink out of an adult sippy cup if it had Kirby absorbing a mountain of sweets (and one Maxim tomato) or our favorite lil’ glutton dozing off on a full stomach with a Waddle Dee by his side. Sign me tf up. On the bright side, you can grab the Kiribi’s dream land3Themes stacking cups It is about $ 20 on eBay.

Juantin Giant Pillow | $29

Illustration for article titled The Great Big, Pink, and Weird World of Kirby Merch

Image: Juantin

Now that’s an absolute CHONKER. Measuring 13 inches high and 17 inches wide, according to the seller, Juantin’s “big size” pillow plush will undoubtedly soak up your inevitable 2021 tears. You can also punch it when you get mad and it won’t feel a thing. At least that’s what I’m guessing based on that last image on the Amazon listing page.

Pile up Figure | $26

Illustration for article titled The Great Big, Pink, and Weird World of Kirby Merch

Graphic: Gabe Carey

My wife has this set from when she was living in Japan, and it’s actually a pretty fun game to pass the time. Altogether you have 10 pieces with the goal of ultimately stacking them in different arrangements as instructed by a manual in the box. The more you’re able to complete, the harder it gets to keep the Kirbys from collapsing. It’s like a real-life Kirby Mass Attack.

Amiibo | $10-$126

Illustration for article titled The Great Big, Pink, and Weird World of Kirby Merch

Graphic: Gabe Carey

Toys-to-life as a concept seems to have fallen off the face of the Earth, but I still have over 60 amiibo including above[t|hyperlink[p|1845976412[au|5876237249239477161[b|theinventory[lt|textual content”>thefourabove[t|hyperlink[p|1845976412[au|5876237249239477161[b|theinventory[lt|textual content”>ඉහතහතර[t|hyperlink[p|1845976412[au|5876237249239477161[b|theinventory[lt|textual content”>thefourabove Apparently price it Super Smash Brothers. Variety. You will get Kiribi, Deded, Woodle d, and Meta Knight For every part lower than $ 30, anticipate to pay extra on-line 2014 design Made for වයි යූ සඳහා සුපර් ස්මාෂ් බ්‍රදර්ස්. දෙකම අනුකූල වේ Super Smash Bros. Ultimate, if you plan to even take them out of the box.

You can’t put a price on art. If your walls are feeling empty and you need a little something to keep you motivated throughout your days spent at home, why not hang this bizarre pixel printing In your wall? The spitting picture of our rose hero is an ideal accent to any house that wants a fantastic house decor. Don’t assume that this horrible presentation of our enjoyable measurement pal is your solely possibility, nevertheless, there are a lot of extra prefer it On Society 6.

Want extra milk?

Kirby is greater than a online game proprietor for the time being, he’s a cultural icon. Like Baby Yoda (I am sorry, Grogo), Kirby feels he is being focused by market researchers in an try to introduce the world’s most lovely character. Its broad success – you guessed it – was earned from buying and selling. The truth is that Kiribi was created by one man on the age of 19, Mashahiro Sakurai, the director of considered one of my favourite sports activities of all time, myself included Kiribi: A nightmare in Dreamland, Kiribi Flight (We’ll contact on that later), Child Icarus: The Rise, And in the long term Tremendous Smash Brothers. A sequence.

“As quickly as I joined Nintendo, they had been taking up the sport planning for a ‘recreation that anybody can get pleasure from’. Published in Japanese edition Kiribi’s adventure Strategy Guide Circa 1993. “It made me assume, ‘I need to be a cute protagonist who loves everybody!’ That was the sport I made then Kiribi’s dream land For Sport Boy. ”

Of all of the criticisms I’ve seen Kiribi Subjects, particularly these which are now not related to Sakura, the commonest I’ve seen are that they’re very straightforward. That’s what I argue. Outdoors the exhausting group, most individuals I do know who play sports activities a few times a 12 months love milk. His recreation is a spot the place playing will be accessed. They don’t want skilled data of the best way to intention a digital camera with the correct thumb whereas utilizing the left to manage your character and the mechanics are easy and you’ll discover ways to fly, soar A and B to breathe.

Some sports activities additionally stand out of their creativity and it’s straightforward to overlook the little in the way in which of difficult pleasure. Kiribi’s Epic Thread On y (now also on 3DS), for instance, was the perfect Co-op game to play with your non-gamer family members. In it, Kirby transforms into yarn and has to traverse an entire world made of fabric, pulling zippers, slithering through narrow knit tunnels, and even acting as a pendulum to swing between brass buttons. Just 6 hours long, I beat it in an afternoon with my younger sister back when it first released, and I’ve remembered it fondly ever since. Kirby’s Epic Yarn has also influenced a spate of other Nintendo games with non-traditional art styles such as [t|link[p|1845976412[a|B015GBU8EU[au|5876237249239477161[b|theinventory[lt|text”>යොෂිගේ ලොම් ලෝකය, යොෂිගේ ශිල්පීය ලෝකය, සහ මැටි එකතු කිරීමේ එකතුව Kirby and the Rainbow Curse, which I desperately hope makes its way to Switch someday, if only for the novelty.

The title of “my personal favorite Kirby game,” however, has to go to Kirby Air Ride, an old GameCube kart racing-esque game in which I barely touched the campaign. That’s right, back in 2003, my friends and I would gather on the couch and play an esoteric mode-within-a-mode called City Trial > Free Run for hours on end, pretending one of us was operating a car dealership and the other was residing inside a volcano. Certain vehicles were highly coveted, especially the Flight Warp Star, which was capable of soaring high above the city. More than once, we did this for over 10 hours straight. It was awesome. While Air Ride isn’t a particularly good game, it does speak to the uniqueness of the series. Whether credit is due to the developer or yourself, there’s always something about a Kirby game that’s bound to resonate.

Like the merch they inspire, Kirby games will always hold a special place in my heart for their universally fun, charming, and ridiculous ideas. Give one a shot sometime. I recommend starting with [t|hyperlink[p|1845976412[a|B003ZCH7DI[au|5876237249239477161[>|textual content|[t|hyperlink[p|1845976412[a|B003ZCH7DI[au|5876237249239477161[b|theinventory[lt|textual content”>[t|hyperlink[p|1845976412[a|B003ZCH7DI[au|5876237249239477161[b|theinventory[lt|textual content”>Kiribi’s Epic Thread (Once more, Also on 3DS), or a Kiribi: Planet Robot For my part, the most recent කිරිබි: ස්ටාර් මිත්‍ර පාක්ෂිකයන් මන්ද, නින්ටෙන්ඩෝ ස්විචය වෙනත් ආකාරයකින් තනිවම නැගී සිටිය හැකි ක්‍රීඩාවකට ප්‍රසාද ලක්ෂණයට වඩා සමුපකාර සෙල්ලමක් භාවිතා කරයි. එය පැවසුවේ, Our pals in Kotaku say it has turned out effectively That Since I final dipped my finger in 2018.


.