මට වසරක් ලබා ගත හැකිද?  Desus Mero Timberlands අද අතහැර දමන්න, එබැවින් ඔබට යුගලයක් පිටපත් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත

Images: Timbaland

Black waterproof 6 “boots | $ 210 | Wooden
Brown waterproof field boots | $ 185 | Wooden

Oops, should you’re an actual New Yorker, you recognize that timbres are a staple of the yr! Even should you play pickup with the boys and take a look at just a few pink kinds like Cameron, a pair of Timbaland has come for you thru thick and skinny. Effectively, popular culture icons Desස්s and Mero have put their very own rotation right into a basic. They are saying this explicit factor grew up in BoogThat’s Down, and whereas I personally desire a pair of butts, I’m additionally curious. Black waterproof 6 “boots, It has the look of marble notebooks, sure you recognize them.

They dropped two footwear as a result of they had been two Waterproof field boots Satisfactory deception for a ‘gram’ or another social occasion can take you thru the tight metropolis streets. Look, I believe it is a very intelligent and model identify for Dess and Mero. Like each native New Yorker, being truthful about your self is one of the simplest ways to earn respect they usually positively have mine. Hopefully, they’ll get the feminine dimension quickly, since you already know I prefer to shake a pair with my fur puffer. It is protected to say that this bok clear woman agrees with the push, so make sure you copy a pair from any metropolis.


.